Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

?? yerindeki bütün ipler Cansu’nun eline geçmi?ti, o tutuk kad?n gitmi? elinde bulundurdu?u bilgi – küçük o?lan karde?ini sikmem- onu adeta intikam h?rs? ile yanan bir k?sra?a çevirmi?ti. Ben ve Berk bu durumu sessizce kabulleniyor onun alayc? bak??lar?, i?neleyici laflar? etraf?nda dönüp duruyorduk. T?pk? o gece oldu?u gibi, Cansu art?k ipleri tamamen eline alm??t?…

– Madem özlediniz birbirinizi size bu konuda bir güzellik yapaca??m tabi ama ?artlar?m var
– Neymi? onlar abla
– Yahu ben böyle bir ?ey..
– Sen sus o?lanc?.. hadi siz i?inizi görün ?artlar? sonra hallederiz…

Beynimin içinde derin kahkahas? ç?nl?yordu, fettan yönü ortaya ç?km??t? bu kad?n?n! Ben sinirle yüzüne bakarken o ise bana gülümsüyor gözleri parl?yordu. Belli ki bu art?k ikimizin aras?ndaki bir sava?t? ama neden bunu yap?yordu hatta buna küçük karde?ini, o ufak ibneyi alet ediyordu. ?ntikam m?, y?llard?r sahip olamad??? para ve rahatl?k m? neydi bu kinin sebebi..

Berk önümde k?r?tarak içerideki odaya do?ru ilerlerken ben hala Cansu’n?n surat?na bak?yordum. Eli ile buyur der gibi bir i?aret yap?p sigaras?n? yakt?. Bunu istiyor muydum neden kar??mda beni ezen kad?na iki tokat at?p “siktimse siktim nedir yani” diyemiyordum…

?çeriye girdi?imde Berk hemen fermuar?m? açm?? sikimi d??ar?ya ç?kar?p o küçük a?z?n?n içine alm??t?. Kafas?n? tutup onu kas?klar?mda ileri geri hareket ettirirken sar? peru?u ile ablas?n? hat?rlatan bu küçük ibne yara?a hasret kalm?? gibi emiyordu. Ta?aklar?m? dili ile ok?uyor sikimin ba??n? dudaklar?n?n aras?nda yok ediyor, g?rtla??na kadar de?diriyor, bademciklerini bile siktiriyordu. Bense hala içerdeki o bak??lar? dü?ünüyordum. ?çerde miydi acaba hala yoksa…arkamda beliren gölge ..bir his..kar??mdaki aynadan bakt???mda içeriye korkarak uzanm?? bir kafa..hay?r kimse yok..Küçük ibnenin a?z?na daha sert giriyordum art?k derin g?rtlak dedikleri ?ey…arkam? dönüp iyice bakt?m kimse yoktu merak bile etmemi?ti bu kadar m? de?ersizdim bu kad?n?n gözünde istediklerine ula?aca?? bir av gibi, daha da sertle?tim kafas?ndan tuttu?um küçük ibneden al?yordum h?rs?m? sikimi durmadan sokup çekiyor bo?az?na de?in sert darbelerle indiriyordum minik ibne ara s?ra siki ç?kar?p nefes al?yor, a?z?ndaki tükürükler yerlere daml?yordu ..

– Yava? öldüreceksin çocu?u..

Onun sesiydi bu, arkamdan usulca geçip kar??daki divana oturmu?tu. Ete?i ile önümde duran a?z?ndaki sikle ablas?na bakan o?lan biraz utanm?? gözlerini kaç?rm?? olsa da

– Devam edin…hadi..
– ?ey abla..
– Hadi ama…

Yapacak bir ?ey kalmam??t? madem devam etmemi istiyordu. Öyle ise o ibne karde?ini nas?l sikti?imi görmesi gerekirdi, sikim demir gibi olmu?tu. Sanki çelik bir k?l?ç gibi sertle?en sikimi a?z?ndan çekip ete?ini toplad???m gibi yüzü ablas?na dönük bir ?ekilde kuca??ma ald?m ibneyi…

Kilodunu kenara çeker çekmez yara??m? göt deli?ine ni?anlay?p zaten minyon olan berk’e sertçe girdim amac?m yüzündeki ac?y? ablas?n?n görmesi idi. H?zl?ca bast???m yarak Berk’in ac? ile inlemesine sebep olmu? bununla da yetinmemi? minik ibneyi kuca??mda parçalarcas?na sikmeye ba?lam??t?m. Minik götü iri ellerimin aras?nda piston gibi inip kalk?yordu yara??m?n üzerine hafifce yana çevrilip bakt???mda gözleri ile bana bak?yordu Cansu, sigaras?n? yakm?? biraz da s?r?tarak erkek karde?inin bir yara??n üzerinde hoplat?lmas?na..hala gözlerinde o derin insan? ku?kuda b?rakan ifade..

Art?k ayaklar?n? dizlerimin üzerine alarak ablas?n?n gözleri önünde ufac?k siki ile götünü siktiren Berk inlemeye ba?lam??t? duracak gibi de?ildim götüne ?aplaklar indiriyor can?n?n yanmas?n? istiyor ablas?n?n bunu ç??l?klarla hissetmesini istiyordum. Bazen belinden tutuyor geçiriyor üzerimde çeviriyordum…Berk’in art?k iyice küçülen siki bir pervane gibi sert vuru?lar?n kar??l???nda sallan?yordu

– Ablam sen bu ?eyle olsan olsan ibne olurmu?sun zaten…

Onu duyacak durumda de?ildim..üzerimden indirdi?im berk’i koltu?a domaltm?? sertçe basm?? onu yere yüzünü e?mi? o küçük parlak götünü kas?mlar?ma bast?rm??t?m diledikçe inliyor öne at?l?yordu ama ne çare ki kollar?m?n aras?nda bir ku?tan beter bir ?ekilde ç?rp?n?yordu, ac?yor…diyordu arada ama ne ben ne de bana s?r?tarak bakan ablas? bununla ilgilenmiyordu.

Demek karde?ini sikmemi istiyordu ha! Bütün gücümle sertçe vuruyordum. Art?k i? sex olmaktan ç?km?? hayvani bir arzunun kamç?lad??? ?eye dönü?mü?tü minik götlü ibne ise bu durumda günah keçisi idi çünkü art?k a?lamaya ba?lam??, ç??l?klar? odan?n içinde dönüp duruyor bense hiç ara vermeden kah belinden tutup onu kendime çekiyor kah omuzlar?ndan tutup h?rsla köklüyordum…

?çine bo?ald???m an Cansu ile göz göze geldik….sikimi taze ve ufak götten ç?kard???mda bir miktar kan vard? Berk’in yüzünde ise göz ya??..Berk banyoya do?ru yol ald???nda ben ve Cansu odan?n içerisinde kalm??t?k

– Çok mu h?rsland?n sen, da??tt?n resmen çocu?u..

Bütün sinirim tepeme toplanm?? art?k bu oyuna bir son vermenin zaman? gelmi?ti.

– Evet, orospu senin yüzünden
– Bak sen ?u götçüye…Ne yapt?m ben
– Ne yapt???n? gayet iyi biliyorsun derdin ne senin ha derdin ne dominatl?km? para m? ne
– Bak anlam??s?n i?te, bu güne kadar ezildi?im yeter hep sessiz sakin bir insan olageldim ama art?k sizin s?rr?n?za ortak oldu?uma göre ben de bu dünyan?n içinde bu yapt?klar?n? fitil fitil burnunuzdan getirece?im..
– O ne demek
– Benim kölem olacaks?n?z..
– Ne kölesi sikerim seni de ibne karde?ini de..sen siktir git karde?ini köle yap…
– Sen zaten benim kölemsin… Berk’i sikerken bak??lar?n ve o günlükte Berk’in bana olan hayranl???ndan söz etmesi…
– Demek bu yüzden..
– Evet oldukça …köle dedi?im ?ey sizi k?rbaçlayacak de?ilim ama…bu bana zevk veriyor seni süründürmü? olmak..Minik ibne ise öyle de?il tabi o tam bir köle olacak. Art?k eski Cansu yok!

Berk içeri girmi?ti, biraz topall?yordu sanki

– Oh da??lm?? arkam resmen…
– ?yi sikti bence de…
– Seni de sikerim Cansu..
– Hahaha ?imdilik taze götle idare et diyece?im ama baksana onu da ne hale getirdin, neyse gelelim ?u ?artlara..

Geceyi noktalam??t?k. ?artlar?n? bize anlatm?? ve sava? ?imdilik anla?mal? bir ç?kar meselesine dönü?mü?tü onun avucunda birisi ibne olmak üzere iki erkek, benim ise sikti?im bir göt ve sikmeyi istedi?im bir kad?n..ibne mi? onun derdi malum.

Onlar? evlerine b?rakt???mda ön koltukta oturan Cansu bir anda ellerini pantalonumun üzerine at?p sikimi kavram?? ve b?rakm??t? o esnada gözlerini gözlerime dikmi? bu birkaç saniyelik ?ey bile sertle?meme yetmi?ti.

– Orospu..
– Ahahahah yar?n görü?ürüz patron…

Böyleydi i?te, i? yerinde birlikte çal???yorduk kontrol Cansu’da idi i?yerinin bütün i?lerine hakim olan Cansu, karde?ini bir köle gibi kullan?yordu art?k bana kar?? da eskisi gibi sert de?ildi bazen mutfakta elimi kalçalar?na atmama ses ç?karm?yor bazen memelerini avuçlamama müsaade ediyor ama çok ileri gitmeme izin vermiyordu. Al??t???m?z bu durum ilginç bamba?ka bir hal alm??t?. Berk i?yerinde bir kad?n gibi her i?e ko?turuyor yerleri siliyor ablas? ise ona hakaretler ya?d?r?yordu. Ona ibne, götveren, orospu diyordu bana ise o kadar bula?masa da ezmek istedi?i ?ey karde?i olup ç?km??t?

O gün büroda yaln?zd?k..

– Neden ona bu kadar çok eziyet ediyorsun..
– Ho?una gidiyor ibnenin, görmüyor musun tam kad?n olup ç?kt?..
– Sen de erkek..
– Evet..
– Ama neden..
– Bo? ver dedim ya benim y?llar?m sinip bir kö?ede beklemekle geçti. Hatta evlili?im bile sala??n tekine verdiler beni ?imdi anl?yorum ki yatakta da beceriksizin tekiymi?. Bo?anmak ?u bu nas?l zor oldu hep çevrem yüzünden iyice p?s?r?k olup ç?kt?m..Yaln?z bu ibnenin günlü?ünü okuyana kadar..
– Benimle ilgili olan k?sm? m?
– Yok, uzundur sakl? sakl? okuyordum yani Berk’in ibne oldu?unu biliyordum siktirecek yer aram?yordu o ayr? ama bir ?ekilde onu tam bir ibne haline getirdin..En ba??ndan beri biliyordum her ?eyi ve Berk’in içindeki o kad?nsal uyan?? beni mest etti ve..bu oyun ya da ad?na ne dersen beni rahatlat?yor..
– Peki ya ben?
– Önceleri sana k?zg?nd?m çünkü Berk’in bir ergenlik sanc?s? ya?ad???n? dü?ünüyordum..Ve senin bunu kullan?p onu beceren bir o?lanc? oldu?unu. Ama ?imdi Berk’in kad?nsal duygular?n?n kendi içinden geldi?ini görüyorum, yapacak bir ?ey yok buna sen olmasan birgün nas?lsa birisine deldirecekti..
– Anlad?m..
– Ve merak ediyorsun de?il mi sana neden siktirmedi?i mi
– Asl?nda…
– Asl?nda ?u bu oyuna ortak olmu? birisi olarak dul ve ate?li bir kad?n olarak ?imdiye çoktan beni de karde?im gibi alt?na al?p sikmen gerekiyordu. Biliyor musun bunu yapacaks?n bir gün hem de istedi?in kadar ama ?uan de?il, sadece ok?amakla yetin …
– Neden ?imdi de?il..
– Kocam olacak adam ile seni k?yaslay?nca görüyorum ki sa?lam bir sikin ve vah?i bir yan?n var bunu kullanaca??m biraz daha do?rusu planlar?m var t?pk? Berk’i gözümün önünde sike sike a?latman gibi a?latman? istedi?im kad?nlar..
– Yani..
– Yanisi ?u intikam arac?m olacaks?n…ben de bunun kar??l???nda seni ödüllendirece?im…
– Kim bunlar..
– Zaman? gelince…

Oturdu?u koltuktan aya?a kalk?p masama geldi..yava?ça ellerimi tutup ete?inin alt?ndan götüne att?..ok?uyordum..ete?ini s?y?r?p güzel bacaklar?n? öpmemi sa?lad?…kaçamak bak??larla bakt???m am? düz biçimli minik bir ma?aran?n giri?i gibiydi..

Elimi yava?ça indirdi..

– E?er sab?rl? olmazsan beni zorla sikebilirsin bu da her ?eyin bitmesi demek olur sana kar?? koyamam ama bana yard?m edersen hep sana amlar…siktiririm hem de kendimi …
– Anla?t?k..
– Tabi arada ok?ayabilirsin patron…
– As?l patron sensin..
– Hhahahahah…

Odam da yaln?z kal?nca söylediklerini dü?ündüm..mesai saati bitmek üzereydi tam o esnada bir ba??rt? koptu..Cansu’nun sesi iyi bu ne oldu?una bakmak için odamdan ç?kt???mda kula??ndan tuttu?u Berk’e ba??r?yordu yerdeki cam k?r?klar? ile belli ki bardak k?rm??t? Berk önemsemedim ama bir anda
– Gel buraya seni beceriksiz orospu çocu?u…diyerek onu içeri çekmi?ti ne oluyordu az sonra Berk boynunda bir tasma dört ayak üzerinde ç?plak ve ellerinde deri bilekliklerle geridönü…tasman?n ucundan tutan Cansu onu mutfak parkesindeki lekeleri yalatt?r?yordu..hemde bir köpek gibi ?a?k?n ?a?k?n yüzüne bakt???m? görünce
– Seviyor bunu orospu çocu?u dedi de?il mi lan ibne köpek
– Evet…
– Gel

Yan?na sokuldu?umda.
-Dört ayak üstünde bekle köpek dedi..

Sonra fermuar?m? aç?p bana masturbasyon çektirmeye ba?lad? bense elimi onun götüne atm?? ok?arken..kula??m? boynumu ufak ufak öpüyor beni azd?r?yordu Cansu’nun ellerinde olmak bana müthi? keyifli geliyor önümde tasmas? ile duran ibne ise a?z?n? aç?p bekliyordu

Ellerime götünü daha da bast?ran Cansu kula??ma..
– Hadi bebe?im..hadi ak?t a?z?na bu minik ibnenin o ok?ad???n her ?eyi sana verece?im ama ?imdi ak?t bu yav?a??n a?z?na…

Daha fazla dayanamad?m…a?z?na do?ru e?idi?i sikim bir anda bo?alm?? Minik ibnenin a?z? döl içinde kalm??t? ama a?z?n? kapatm?yordu Cansu son damlas?na kadar sa?d??? sikimi e?ilip a?z?na ald???nda ?ok ya?am??t?m bu on saniye kadar sürmü? kocaman bir öpücük kondurup geri yerine koymu?tu..sikimi temizlemi?ti. Berk ise a?z?nda döllerim ile öylece duruyordu…Cansu a?z?ndan okkal? bir tükürük b?rak?p kapat ?imdi a?z?n? köpek ve yut. Sonra siktir git giyin dedi..

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 maltepe escort ankara escort sakarya escort sakarya escort diyarbakır escort rize escort urfa escort yalova escort antep escort hatay escort haymana escort ağrı escort giresun escort batman escort tekirdağ escort diyarbakır escort edirne escort aydın escort afyon escort porno izle bursa escort canlı bahis canlı bahis bahis siteleri canlı bahis bahis siteleri bahis siteleri sakarya escort sakarya escort izmir escort porno izle eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort gaziemir escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort sakarya travesti ankara escort